Very Private "Tokubetsu Hinkan"

Tokubetsu Hinkan

Tokubetsu Hinkan

Tokubetsu Hinkan Inurnment room

Tokubetsu Hinkan Inurnment room

High quality "Tokubetsushitsu"

Tokubetsushitsu

Tokubetsushitsu

Tokubetsushitsu Inurnment room

Tokubetsushitsu Inurnment room

Open atmosphere "Saijyotoshitsu"

Saijyotoshitsu

Saijyotoshitsu

Saijyotoshitsu Inurnment room

Saijyotoshitsu Inurnment room